Privātuma politika

SIA PeepPlay ar atbildību un pienācīgu rūpību attiecas pret tās e-veikala www.peep.lv (turpmāk – e-veikals) apmeklētāju un pircēju (turpmāk – Pircējs) privātumu un personas datu aizsardzību. Pieņemam, ka Pircējs, veicot pasūtījumu minētajā e-veikalā, pirms savu datu iesniegšanas pasūtījuma noformēšanai, ir iepazinies un piekrīt šai Privātuma politikai (turpmāk tekstā – Politika) un savu personas datu apstrādei.

SIA PeepPlay Politika neattiecas uz tādu personas datu apstrādi, kas skar juridiskas personas un jo īpaši uzņēmumus, kuriem ir juridiskas personas statuss, tostarp juridiskās personas nosaukumu, uzņēmējdarbības formu un kontaktinformāciju. SIA PeepPlay Politika ir vērsta uz  Pircēju pamattiesībām un pamatbrīvībām un jo īpaši to tiesībām uz personas datu aizsardzību.

SIA PeepPlay privātuma Politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz SIA PeepPlay veikto personas datu apstrādi, kā arī kā un kādiem nolūkiem tās e-veikalā tiek apstrādāti personu dati.

E-veikala personu datu pārzinis ir SIA PeepPlay, reģistrācijas Nr. 40203471764, juridiskā adrese: Ausekļa iela 15a-5, Lielvārde, Ogres novads, Lv 5070.

Personas datu apstrāde e-veikalā ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei. E-veikalā jūsu personas dati tiek vākti un apstrādāti pasūtījumu noformēšanas un izpildes nolūkā. Personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un likumīgos nolūkos, kas ir minēti šajā Politikā, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Personas datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.  

E-veikala esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats var būt noteikts vai nu ar normatīvajiem aktiem, piemēram, Grāmatvedības likums 11.pants, Pasta likums 21.pants, 51.pants, Ministru kabineta noteikumi Nr.392 „Noteikumi par kārtību, kādā adresāta un sūtītāja adrese norādāma uz pasta sūtījuma” u.c., vai arī uz juridisku pienākumu pamata, piemēram, grāmatvedības kārtošana, līguma ar kurjerpasta pakalpojuma sniedzēja pamata, u.c.

E-veikala darbinieki, pasūtījumu izpildei apstrādā personas datus tikai un vienīgi savu amata pienākumu izpildei, ievērojot SIA PeepPlay iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības. SIA PeepPlay darbinieki, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk trešo personu rīcībā, tomēr e-veikals personas datus var atklāt tā pakalpojumu sniedzējiem, kuru iesaiste nepieciešama, lai tas varētu nodrošināt savus pakalpojumus (piemēram, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kurjerpasta pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam u.c.), kā arī personām, kurām saskaņā ar likumu noteiktas tiesības pieprasīt un saņemt personu datus (piemēram, uzraudzības iestāžu darbiniekiem).

Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzraudzīti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni. E-veikala pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana. Lai aizsargātu jūsu personas datus, SIA PeepPlay īsteno atbilstošus organizatoriskus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus, tomēr lūdzam sazināties ar mums, ja rodas aizdomas, ka personas dati varētu būt nonākuši nepiederošu trešo personu rīcībā.

Pircējam ir visas personas datu aizsardzības regulējumā noteiktās tiesības, tai skaitā tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei un izmantošanai. E-veikala personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti. Ja persona savu datu apstrādāšanu atsauks pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas, tad pakalpojumu nebūs iespējams veikt.

E-veikala platforma izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Savu pircēju personas datus e-veikala tīmekļa vietnē uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti, respektīvi – pasūtījuma izpildei, un ievērojot, ka personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt, piemēram, Pasta likumā ir noteikts, ka sūtījumu pavaddokumentu glabāšanas termiņš ir 2 gadi, savukārt Likumā par grāmatvedību ir noteikts, ka attaisnojuma dokumentu glabāšanas termiņš ir 5 gadi. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti.

Saskaņā ar iepriekš minēto Regulu, datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.

Salidzini.lv logotips Lielākais Latvijas interneta veikalu preču meklētājs